Πίνακες (6)

Κάρτες επέκτασης (2)

Σειρήνες (4)

Πληκτρολόγια (5)

Μαγνητικές επαφές (6)

Ανιχνευτές κίνησης (6)

Ειδικοί αισθητήρες (2)

Καλώδια (9)